Monday, Dec 17th

Last update12:00:00 AM GMT

Headlines

Tư vấn giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)

CÔNG TY của Bạn cần
HỆ THỐNG XANH mang lại

Tìm hiểu và lựa chọn giải pháp ERP

Chuẩn bị triển khai ERP

Tư vấn lựa chọn giải pháp ERP
Tư vấn triển khai ERP
Đào tạo ERP
Tư vấn hoạch định & xây dựng chiến lược công nghệ thông tin
Tư vấn thiết kế hạ tầng công nghệ thông tin
Tư vấn quản lý sự thay đổi - hiện thực hóa lợi ích ERP

Triển khai dự án ERP
- Chuẩn bị & lập kế hoạch
- Phân tích thiết kế hệ thống
- Phát triển & thử nghiệm hệ thống
- Thử nghiệm thí điểm
- Vân hành hệ thống

- Tư vấn giám sát triển khai dự án ERP
- Theo dõi và đánh giá, quản lý sự thay đổi tổ chức ở các cấp khác nhau

Khai thác và quản trị hệ thống ERP

 

- Tư vấn bảo trì và nâng cấp hệ thống ERP
- Tư vấn mở rộng & tích hợp các hệ thống khác